กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางปรางทิพย์ บุญจันทร์เชย
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายนพรัตน์ ปาลิวนิช
ครู

นางสาวทิพรัตน์ ยาใจ
ครู

น.ส.พิชญาพร กลิ่นขจร
ครู

Mr.Peter John Pabatao
ครู

Mr.Ervin Bilen
ครู

Ms.Mahinay
ครู

Mr.John Loviano Acday
ครู

Ms.April Bebs R.Gepulango
ครู

Ms.Irish A.Nosnosan
ครู

Mr.Ivan James A.Tribunalo
ครู

Mr.Raymond Jay C.Linco
ครู

Mr.Kim Jade Padios
ครู

Mr.Judah Mahinay
ครู

Mr.Luben Gepulango
ครู

Mr.Arnold Bolanos
ครู