กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

น.ส.กรรณิการ์ สามี
ครู

น.ส.กฤติยาภรณ์ มีนนท์
ครู

น.ส.ประกายมาศ ถองทอง
ครู

น.ส.อุบลวรรณ จูด้วง
ครู

น.ส.น้ำฝน เพิ่มรักษ์
ครู

นางแสงอรุณ ฤทธิ์รอด
ครู

นางสุทิศา จันทร์ทอง
ครู

นางอินทราภรณ์ สิงห์เวิน
ครู

นางกตัญญุตา คำตาล
ครู

น.ส.อาภัสรา ทัศนมาศ
ครู

นางสาว อรอนงค์ ขุนคำ