กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางภารดี จุมรี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นายกัณฑ์อเนก ใจวงศ์
ครู

นางศิริลักษณ์ วงษ์แหวน
ครู

นางสาวปิ่นปินัทธ์ บุญคง
ครู

นาย ศุภวิชญ์ ศรีพระจันทร์
ครู