กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายสุวัฒน์ แสงมณี
ครู

น.ส.ภาวินี สีมา
ครู

น.ส.เพชรไพลิน คำเเพง
ครู

นายณรงค์ นพรัตน์
ครู

นายอัสนี พิศมัย
ครู

นายธวัลรัตน์ ทองสุข
ครู

นายครรชิต ทั่งจันทร์
ครู