กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายพงษ์ภวิชญ์ แร่นาค
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางเนตรนภา แสนใจ
ครู

นางสุพิชญา ฐานสมบัติ
ครู

นางสาวอำพร ขุนด่าน
ครู

น.ส.อภินันท์ งอกชัยภูมิ
ครู

นาย ทรงวิทย์ จันทร์พุทธา