กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นาย สุเทพ สังเกตุดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
อีเมล์ : -

น.ส.โสมสวย ก่ำคำ
ครู

น.ส.สิรินทรา บั่งทอง
ครู

น.ส.วันทนา ปาชม
ครู

นางปวัณรัตน์ แก่นชา
ครู

นางอนัญญา บุญรัตน์
ครู

น.ส.ชัชชญา อินทรปัญญา
ครู

น.ส.สุรางคนา จันมา
ครู

น.ส.กาญจนาพร จันทร์ฤทธิ์
ครู