กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นาย ชลธี มุยคำ
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นาง รัตนา ศิริวิบูลย์ชัย
ครู

นาย วัชรา รังมา
ครู

นาย อุดมศักดิ์ สิงห์สถิต
ครู

น.ส.วรรณลักษณ์ พิศมัย
ครู

นางจารุวรรณ อุดอ่อง
ครู

นางเเพรว อนุศาสนนัท์
ครู