ปฐมวัยอนุบาล1

นางสาว มนทินี พมพา

นาง ดรุณี อินทร์เสนา
ครู

นาง พจมาลย์ พันอะ
ครู

นางสาว ณัฏฐิกา คำอยู่

นาง ลำภู เช่นพิมาย

นาง อัญชลี เพชรนันท์