กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางพรรณจนา วงษ์แหวน
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสมบัติ ศรีษะเกตุ
ครู

น.ส.อรวรรณ พิมพ์แผลง
ครู

นางปิยรัตน์ ทองเงิน
ครู

น.ส.นนธิญาพร ปิ่นพุก
ครู

นางดาวใจ แก่นธรรม
ครู

น.ส.ศิรินภา จิตพิไล
ครู

นายรุ่งชัย พรมรอด
ครู